Disto Classic

Sponsored link: Download Disto Classic
classic collection
Language: polish
PDF pages: 32, PDF size: 15.14 MB
Report
classic-1
Language: polish
PDF pages: 24, PDF size: 16.84 MB
Report
classic 2
.Witaj! Wła nie uko czyłe pierwszy etap DiSC Classic. Wkroczyłe tym samym na cie k prowadz c do lepszej . zachowania okre lonemu w oparciu o Twoje odpowiedzi w DiSC Classic. Najpierw zapoznasz si ze swoim Wykresem DiSC, który stanowi podstaw. pami taj, e aden styl ani aden profil zachowania DiSC Classic nie jest lepszy ani gorszy od pozostałych.

Language: polish
PDF pages: 23, PDF size: 0.56 MB
Report
classic jazz cieszyn.pl
W gali uczestniczyli przedstawiciele PTSR z całej Polski, goście ze Szwecji i Słowacji, a także reprezentanci międzynarodowych organizacji wspierających osoby dotknięte przewlekłą, nieuleczalną chorobą, jaką jest sclerosis multiplex. Uroczystość była okazją do podsumowania działalności oraz wręczenia odznaczeń. W gronie wyróżnionych znaleźli się też laureaci z Cieszyna! Zaszczytny tytuł „Ambasadora SM” za zasługi w podnoszeniu świadomości społecznej związanej z tą chorobą i upowszechnianie wiedzy na jej .

Language: polish
PDF pages: 12, PDF size: 1.59 MB
Report
classic turntable
Scout podczas swoich dwóch lat obecnoœci na rynku, sta³ siê najlepiej ocenianym gram ofonem na naszej planecie! Najtañszy gram ofon w klasie ,,B” m agazynu Stereophile, prze³am a³ granicê dobrego dŸwiêku dostêpnego za um iarkowan¹ cenê, ustanawiaj¹c swoisty œwiatowy rekord op³acalnoœci zakupu. W celu poprawy stabilnoœci i t³um ienia drgañ, chassis sk³ada siê z dwóch czêœci – elem entu z M DF o gruboœci 30mm i przykrêconej do niego od spodu 2-mm stalowej p³yty. £¹cz¹cy je klej ogranicza t³um ienie drgañ. .

Language: polish
PDF pages: 10, PDF size: 2.77 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.