Instrument Flying

Sponsored link: Download Instrument Flying
instrumentation instrumentation nstrumentation instrumentation
Language: polish
PDF pages: 84, PDF size: 7.93 MB
Report
instrument na każdy plac budowy
Narzędzia budowlane Leica Geosystems wytrzymałe i niezawodne Narzędzia budowlane Leica Geosystems znane są z wytrzymałości i niezawodności na wszystkich placach budowy; działają niezawodnie przez wiele lat, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Wszystkie narzędzia budowlane Leica Geosystems przechodzą surowe testy mechaniczne i środowiskowe przed opuszczeniem naszych fabryk. Twoja korzyść – narzędzia budowlane Leica Geosystems zapewniają Ci wiarygodne pomiary, jakich oczekujesz od swojego .

Language: polish
PDF pages: 36, PDF size: 8.03 MB
Report
instrument finansowy dla ambitnych
Cel główny projektu: Demonstracja procesu produkcyjnego umoŜliwiającego zredukowanie ilości zuŜytej energii i surowców dzięki wykorzystaniu lokalnych surowców (roślin energetycznych i odpadów) oraz wykorzystanie produktów ubocznych produkcji (biogazu i gliceryny). Cele strategiczne projektu: • Przetestowanie i ocena instalacji. • Analiza moŜliwości wprowadzenia alternatywnych rozwiązań mających na celu odzysk gliceryny powstającej w procesie produkcji biodiesla. • Szerokie rozpowszechnienie rezultatów .

Language: polish
PDF pages: 29, PDF size: 0.35 MB
Report
instrument finansowy life+ informacje ogólne / formularze a nabór
Wniosek powinien być nagrany na płycie CD lub DVD. Prawidłowo przygotowany wniosek powinien mieć postać dwóch czarno-białych plików .pdf, pliku .xls oraz załączników. Formularze Części A powinny być zeskanowane z rozdzielczością 300 dpi do pliku .pdf, natomiast Części B, C, D powinny być skonwertowane do drugiego pliku .pdf, formularze F stanowią plik .xls. Załączniki do wniosku, np. mapy, raport audytora, dokumenty finansowe powinny być umieszczone w oddzielnych plikach .pdf, za wyjątkiem uproszczonego .

Language: polish
PDF pages: 28, PDF size: 1.46 MB
Report
instrument finansowy na rzecz innowacji prośrodowiskowych
• • • bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+; przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (ocena formalna) niezwłoczne informowanie Wnioskodawców o możliwości ich uzupełnienia; przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków; udział w organizowanych przez Komisję Europejską posiedzeniach Komitetu Sterującego LIFE+, Grupach .

Language: polish
PDF pages: 26, PDF size: 8.05 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.