Organizacja I Kierowanie

Sponsored link: Download Organizacja I Kierowanie
organizacja kierowanie szkoła główna handlowa warszawie
In this text we may find: brief revision of sources of evolutionary way of thinking in economy, management and organization researches and sinthetical review of the famous evolutionary approaches − organization ecology. In the final part of this paper author submits the advantages and limitations of ecology population utilization in management practices and researches.

Language: polish
PDF pages: 245, PDF size: 5.88 MB
Report
organizacja kierowanie szkoła główna handlowa warszawie
W nowych warunkach zdolność do osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej mają jedynie te przedsiębiorstwa, które wykorzystując wewnętrzne mechanizmy osłabiające wpływ zjawisk inercji i oporu wobec zmian, potrafią rozwijać się w tempie szybszym niż otoczenie. Jednym z mechanizmów inicjujących i wymuszających procesy dostosowywania organizacji do otoczenia jest innowacyjność, opisywana zwykle w kategoriach zjawiska nieciągłego, wieloaspektowego i wielowymiarowego, które trudno jest przedstawić w kategoriach .

Language: polish
PDF pages: 241, PDF size: 6.52 MB
Report
organizacja kierowanie szkoła główna handlowa warszawie
Ów proces negatywnej selekcji, bazującej na „odrzucaniu” podmiotów charakteryzujących się niskim poziomem efektywności, wymusza na organizacjach konieczność realizacji działań niekierowanych na zmiany. Jednakże procesy zmian, z perspektywy znacznej części organizacji, postrzegane są w kategoriach zła koniecznego i zasadzają się na podejmowaniu prób pasywnego dostosowania do otoczenia. Organizacje te najchętniej odgrodziłyby się od procesów zachodzących w otoczeniu, zamykając się w „kokonach” gwarantujących.

Language: polish
PDF pages: 196, PDF size: 7.94 MB
Report
organizacja kierowanie szkoła główna handlowa warszawie
. do końca układem alternatywnym, zapewniającym organizacjom pełną swobodę wyboru. Każda organizacja rozwija się bowiem w sposób cykliczny, przechodząc naprzemiennie przez fazy., z perspektywy organizacji, zwykle jest działaniem relatywnie łatwiejszym w realizacji – organizacja sprawuje bowiem kontrolę nad zasobami, na które oddziałuje, o tyle.

Language: polish
PDF pages: 175, PDF size: 6.34 MB
Report
organizacja kierowanie szkoła główna handlowa warszawie
Z koncepcją stylów zachowań w sytuacji konfliktu spotykamy się po raz pierwszy w pracach Blake’a i Moutona [1] oraz Jaya Halla. Badacze wyodrębnili pięć różnych stylów zachowania w sytuacjach konfliktowych. Klasyfikacja ta opiera się na dwóch niezależnych motywacjach leżących u podłoża zachowania w sytuacji konfliktu [9], [12]:Maksymalizacji interesu własnego (określanej przez różnych badaczy także jako asertywność, egoizm czy koncentracja na sobie), a więc troski o bieżący interes własny i jego .

Language: polish
PDF pages: 173, PDF size: 1.08 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.