Power Electronics By Cyril W. Lander Free

Sponsored link: Download Power Electronics By Cyril W. Lander Free
electronic pdf security powered by www.indexcopernicus
Laktoferryna (LF) to glikoproteina z rodziny transferryn o wielu unikalnych właściwościach. Należy do białek odporności wrodzonej ustroju, ale jej funkcje rozciągają się także na regulację odporności nabytej i wiele innych zjawisk. Działania białka, potwierdzone w licznych badaniach in vitro oraz in vivo, obejmują: udział w homeostazie żelaza, aktywność przeciwmikrobiologiczną, zdolność neutralizacji endotoksyny, właściwości immunoregulatorowe, regulację dojrzewania i różnicowania limfocytów, regulację .

Language: polish
PDF pages: 18, PDF size: 0.5 MB
Report
electronic pdf security powered by www.indexcopernicus
Oksygenaza hemowa (HO) rozk∏ada hem do tlenku w´gla (CO), jonów ˝elazawych i biliwerdyny, redukowanej nast´pnie do bilirubiny przez reduktaz´ biliwerdynowà. HO wyst´puje w trzech izoformach. Ekspresja HO-1 w warunkach fizjologicznych jest niewielka, wzrasta natomiast pod wp∏ywem wielu czynników, takich jak stres oksydacyjny, zapalenie, tlenek azotu, wysokie st´˝enie substratu i hipoksja. HO-2 jest konstytutywnym enzymem bioràcym udzia∏ w wytwarzaniu CO w uk∏adzie krà˝enia i nerwowym. HO-3 ma ma∏à .

Language: polish
PDF pages: 17, PDF size: 0.75 MB
Report
electronic pdf security powered by www.indexcopernicus
Chłoniaki nieziarnicze są zróżnicowaną grupą nowotworów układu limfatycznego. Chociaż w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w leczeniu tych chorób, to jednak w pewnych podtypach chłoniaków rokowanie pacjentów jest nadal złe i trudno jest osiągnąć i utrzymać remisję choroby. Stosowane już jako standard w niektórych chłoniakach przeciwciała monoklonalne, radioimmunoterapia czy autologiczne przeszczepianie komórek macierzystych coraz częściej uzupełniane są o nowe leki, których punkt uchwytu i .

Language: polish
PDF pages: 15, PDF size: 0.51 MB
Report
electronic pdf security powered by www.indexcopernicus
This paper presents current knowledge of the biological functions of folic acid, the effects of its deficiency in the organism, as well as the possibilities of its therapeutic use. Folic acid (folate, B9) is a vitamin of special importance in normal cellular functions. Tetrahydrofolate (TH4-folate) is the biologically active form of folic acid. The main role of folic acid in biochemistry is the single-carbon transfer reaction (e.g. transfer of a methyl, methylene, or formyl group). Folic acid is involved .

Language: polish
PDF pages: 15, PDF size: 0.8 MB
Report
electronic pdf security powered by www.indexcopernicus
Niacyna (kwas nikotynowy oraz amid kwasu nikotynowego) jest znaną od dawna witaminą, której niedobory pokarmowe lub będące skutkiem zaburzeń metabolicznych powodują pelagrę. Jest substratem w procesie syntezy NAD+ i NADP+, koenzymów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania metabolizmu komórki. Niacyna znalazła zastosowanie głównie w terapii zaburzonego metabolizmu lipidów i lipoprotein, będącego główną przyczyną zmian miażdżycowych w chorobach sercowo-naczyniowych. Jest najbardziej skutecznym lekiem .

Language: polish
PDF pages: 15, PDF size: 1.48 MB
Report
1   2   3   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.