Prawo Karne Manual

Sponsored link: Download Prawo Karne Manual
prawo karne oirp bydgoszcz
. tytułów z każdej dziedziny prawa, przeznaczonych zarówno dla osób stosujących prawo w codziennej praktyce, jak i studentów szukających gruntownej i metodycznie.

Language: polish
PDF pages: 231, PDF size: 3.86 MB
Report
prawo karne materialne. rozwiązywanie kazusów. metodyka
Publikacja zawiera schemat, wedle którego rozwiązuje się takie kazusy dokonując prawno-karnej kwalifikacji analizowanego zachowania, następnie schemat, wedle którego wymierza się z tego tytułu karę i orzeka się inne środki oraz schemat ewentualnego modyfikowania prawomocnie orzeczonych kar i innych środków. W dalszej części – z uwzględnieniem dwóch pierwszych schematów - zostały wskazane rozwiązania pięciu kazusów, najpierw rozwiązania co do prawno-karnej kwalifikacji zachowania względnie zachowań .

Language: polish
PDF pages: 138, PDF size: 0.78 MB
Report
prawo karne wykonawcze sąd apelacyjny wrocławiu
2446-2447, Tom XIV) w zakresie ustaleń dotyczących zachowania opisanego w pkt. I lit. d) części dyspozytywnej wyroku, tj. rzekomego doprowadzenia przez oskarżonego do bezpodstawnych wypłat na swoją rzecz z majątku spółki środków zaliczonych na poczet ceny sprzedaży nieruchomości położonych we W., obręb R., co miało pozbawić spółkę korzyści wynikających z dysponowania tymi środkami, podczas gdy z pominiętej przez Sąd Okręgowy umowy wynikała podstawa prawna do takiego świadczenia i dowód ten powinien mieć .

Language: polish
PDF pages: 95, PDF size: 0.87 MB
Report
prawo karne
79 1 k.p.k. Argument, Ŝe skoro oskarŜony w czasie popełnienia dwóch przestępstw osądzonych w jednej ze spraw podlegających łączeniu miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, to występuje co do niej wątpliwość takŜe w postępowaniu o wydaniu wyroku łącznego, nie uwzględnia specyfiki tego postępowania. Od dnia 1 lipca 2003nieuprawnione jest takŜe domniemanie, Ŝe uzasadniona wątpliwość (co do poczytalności oskarŜonego) w chwili czynu powoduje (rodzi) uzasadnioną wątpliwość co do poczytalności w .

Language: polish
PDF pages: 78, PDF size: 0.4 MB
Report
prawo karne
Language: polish
PDF pages: 65, PDF size: 0.51 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.