Przetwarzanie Obrazu W Programie Matlab

Sponsored link: Download Przetwarzanie Obrazu W Programie Matlab
przetwarzanie obrazu
Language: polish
PDF pages: 36, PDF size: 3.71 MB
Report
wprowadzenie do obliczen w programie matlab
Language: polish
PDF pages: 91, PDF size: 0.7 MB
Report
przetwarzanie i analiza obrazów w matlabie matlab
Obraz czarno-biały jest macierzą o rozmiarach M x N zawierającą tylko zera i jedynki (0=czarny, 1=biały piksel) Obraz szary to macierz o rozmiarach M x N o wartościach ze zbioru [0,255] (typ uint8) lub [0, 1] (typ double) co odpowiada 256 odcieniom szarości. Obraz barwny RGB to macierz trójwymiarowa (M x N x 3), a jej trzy składowe macierze podają jasności składowych barw pikseli: R – czerwony (Red), G – zielony (Green), B – niebieski (Blue). Obraz indeksowany jest zapisany dwoma macierzami. Pierwsza o .

Language: polish
PDF pages: 26, PDF size: 0.5 MB
Report
przetwarzanie zobrazowań satelitarnych w programie ilwis
ILWIS (Integrated Land and Water Information System) to pakiet oprogramowania GIS o szerokim zastosowaniu w analizach przestrzennych (głównie hydrologicznych) bazujących na numerycznym modelu rzeźby terenu, jak równieŜ w analizach teledetekcyjnych. Program obsługuje dane w wielu formatach zarówno rastrowych, jak i wektorowych (import/eksport), umoŜliwia digitalizację, edycję, analizę, wizualizację (takŜe w 3D) oraz tworzenie map. Aplikacja wykorzystana moŜe być równieŜ jako narzędzie do analizy obrazów .

Language: polish
PDF pages: 20, PDF size: 1.07 MB
Report
piro_gr_42_cz.1 - cyfrowe przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu
początek fotografii kolorowej ( J.Maxwell) wynalezienie przez Edisona kamery filmowej (48 obrazów/sek.) a potem projektora filmowego początek ery filmu J.Perry dał koncept telewizji i kamer CCD, ale brak realizacji kinematograf braci Lumiere i narodziny kina Lee De Forest - wynalezienie kineskopu początki filmu kolorowego V.Zworykin złożył patent opisujący pełen system telewizyjny pierwszy pełnometrażowy film animowany pierwsza prezentacja zastosowania systemu telewizyjnego ( program przesyłany do 4 000 .

Language: polish
PDF pages: 65, PDF size: 4.32 MB
Report
1   2   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.