Stropy

Sponsored link: Download Stropy
stropy
.Wszystkie stropy, niezaleŜnie od tego z czego zostały wykonane, z uwagi na . od obciąŜenia uŜytkowego oraz cięŜaru ścianek działowych, podłóg i sufitu. Stropy Ŝelbetowe są z reguły cięŜkie, dlatego teŜ konieczne jest wykonywania. nie powinien się nadmiernie uginaćognioodporności - muszą spełniać warunki ochrony przeciwpoŜarowej. Stropy Ŝelbetowe są niepalne i jest to ich główna zaleta w. hałasy nie powinny być tutaj zbyt głośne czy uciąŜliwe. JednakŜe, stropy Ŝelbetowe mają znacznie większą izolacyjność akustyczną niŜ.

Language: polish
PDF pages: 17, PDF size: 2.48 MB
Report
stropy pod‡ogi spis treúci rozdzia‡u
. stosunku do konstrukcji budynku. Obciążenia od ścianek działowych ustawionych na stropie można przyjmować: n gdy ciężar ścianek działowych ustawionych równolegle do.

Language: polish
PDF pages: 40, PDF size: 2.54 MB
Report
stropy podłogi spis treści rozdziału
. stosunku do konstrukcji budynku. Obciążenia od ścianek działowych ustawionych na stropie można przyjmować: n gdy ciężar ścianek działowych ustawionych równolegle do.

Language: polish
PDF pages: 39, PDF size: 2.36 MB
Report
stropy teriva 4,0/1 wypełnieniem elementami betonu
Wyższą odporność ogniową stropów TERIVA można uzyskać stosując — zgodnie z Instrukcją ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową — inne wykończenie dolnej powierzchni stropu, np. płytami gipsowo-kartonowymi GKF, płytami wiórowo-cementowymi lub odpowiednimi sufitami podwieszonymi.

Language: polish
PDF pages: 35, PDF size: 0.9 MB
Report
stropy wseiz
.Stropy — podobnie jak ściany — należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc .

Language: polish
PDF pages: 30, PDF size: 4.24 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   Next page →
Polski ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.